Zapraszamy na spotkania informacyjne o możliwościach otrzymania grantu na realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej.
20 lutego 2019 r., godz. 10.00 - Starostwo Powiatowe w Mrągowie (sala nr 8, parter)
21 lutego 2019 r. o godz. 10.00 - Starostwo Powiatowe w Piszu (sala nr 50, II piętro)

LGD „Mazurskie Morze" ogłosiła trzy nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze" na lata 2014-2020. Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 25.000zł i do 100% kosztów kwalifikowalnych na działania w zakresach:

1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych poprzez realizację zadań:

przyczyniających się do nabycia przez mieszkańców wiedzy o środowisku i zwiększenia ich świadomości ekologicznej, takich jak np. szkolenia, warsztaty, pokazy, konkursy, doświadczenia, seminaria, wyprawy badawcze, itp.

2. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, poprzez realizację zadań:

w zakresie podejmowania wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych.

3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez realizację zadań:
w zakresie promowania zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego, np. poprzez tworzenie wiosek tematycznych, odtwarzanie ginących zawodów, organizację wydarzeń promocyjnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych - regionalnych i lokalnych.

Na spotkaniu przekażemy informację o zasadach i warunkach ubiegania się o pozyskanie grantu. Zapraszamy też do zapoznania się z ogłoszeniami o naborze zamieszczonymi na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl.

ogloszenie_spotkanie.pdf

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych, dwudniowych warsztatach zielarskich, które odbędą się w dniach 7-8 września 2018 r. Szczegóły w załączniku.

Ogłoszenie naboru wniosków Nr 3/2018 o powierzenie grantów w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego.

 

  1. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 14 maja 2018 r. do 28 maja 2018 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 28 maja 2018 r. o godz. 12.00.  Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

  1. Zakres tematyczny operacji i formy wsparcia

Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez realizację zadań: w zakresie promowania zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego, np. poprzez tworzenie wiosek tematycznych, odtwarzanie ginących zawodów, organizację wydarzeń promocyjnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych – regionalnych i lokalnych (przedsięwzięcie 3.2.3 w LSR)

gdzie przewidziana jest intensywność wsparcia w postaci:

  • kwoty grantu o maksymalnej wysokości 20.000zł na operację,
  • pomoc wypłacana jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych,

oraz:

  • nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
  • do 70% w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów.

Limit środków finansowych w naborze dla tego zakresu operacji wynosi 56.200,00 zł.

 

Szczegółowe informacje o naborze zamieszczone są na stronie internetowej LGD pod adresem: http://www.lgd.mazurskiemorze.pl/index.php/nabory_wniosk%C3%B3w/nab%C3%B3r-nr-3-2018