Ogłoszenie naboru wniosków Nr 1/2018 o powierzenie grantów w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjny

 

  1. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 14 maja 2018 r. do 28 maja 2018 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 28 maja 2018 r. o godz. 12.00.  Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

 II Zakres tematyczny operacji i formy wsparcia:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych poprzez realizację zadań przyczyniających się do nabycia przez mieszkańców wiedzy o środowisku i zwiększenia ich świadomości ekologicznej, takich jak np. szkolenia, warsztaty, pokazy, konkursy, doświadczenia, seminaria, wyprawy badawcze, itp. (przedsięwzięcie 2.2.1 w LSR)

gdzie przewidziana jest intensywność wsparcia w postaci:

  • kwoty grantu o maksymalnej wysokości do 25.000zł na operację,
  • pomoc wypłacana jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych,

oraz:

  • nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
  • do 70% w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów.

Limit środków finansowych w naborze dla tego zakresu operacji wynosi 100.000 zł.

 

 Szczegółowe informacje o naborze zamieszczone są na stronie internetowej LGD pod adresem: http://www.lgd.mazurskiemorze.pl/index.php/nabory_wniosk%C3%B3w/nab%C3%B3r-nr-1-2018