Ogłoszenie naboru wniosków Nr 2/2018 o powierzenie grantów w zakresie Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

  1. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 14 maja 2018 r. do 28 maja 2018 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku, przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 28 maja 2018 r. o godz. 12.00.  Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

  1. Zakres tematyczny operacji i formy wsparcia

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, poprzez realizację zadań w zakresie podejmowania wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych (przedsięwzięcie 3.2.2 w LSR).

gdzie przewidziana jest intensywność wsparcia w postaci:

  • kwoty grantu o maksymalnej wysokości 10.500,00 zł na operację,
  • pomoc wypłacana jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych,

oraz:

  • nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
  • do 70% w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów.

 

Limit środków finansowych w naborze dla tego przedsięwzięcia wynosi 20.974,00 zł.

 

Szczegółowe informacje o naborze zamieszczone są na stronie internetowej LGD pod adresem: http://www.lgd.mazurskiemorze.pl/index.php/nabory_wniosk%C3%B3w/nab%C3%B3r-nr-2-2018