Mrągowo, dnia 08.08.2018 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mrągowo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

Na podstawie § 1 b i § 4 załącznika do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Mrągowo z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 215, poz. 2923), Wójt Gminy Mrągowo serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  1. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
  2. Projekt ww. programu udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mrągowo (https://bip.gminamragowo.net Współpraca z organizacjami pozarządowymi → Program współpracy), na stronie internetowej (https://mragowo.warmia.mazury.pl → Inicjatywy i projekty → Współpraca z organizacjami pozarządowymi → Program współpracy) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo.
  3. Formą konsultacji jest wyrażenie opinii na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2.
  4. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Gminy Mrągowo.
  5. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 16.08.2018r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 31.08.2018r..

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców Gminy Mrągowo.

Formularz konsultacji można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Mrągowo (poniedziałki      w godz. 800 – 1600, od wtorku do piątku w godz. 715 - 1515) przesłać pocztą na adres ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tym, że o zachowaniu terminu do wyrażenia opinii  w konsultacjach decyduje data wpływu formularza do UG Mrągowo.

Komórką organizacyjną UG Mrągowo wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Referat Planowania i Finansów.

Osoba do kontaktu: inspektor Michał Przeperski, pokój nr 13, tel. 89 741 29 24 wew. 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Wójt Gminy Mrągowo

 (-)   Jerzy Krasiński

 

Załącznik_nr_1_Projekt_Uchwały_Programu_współpracy_na_2019_rok.pdf

Załącznik_nr_2_Ankieta_dla_organizacji_pozarządowych_na_2019_rok.pdf