Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

Adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo

Tel. 89-741-33-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie jest jednostką organizacyjną Gminy Mrągowo, nie posiadającą osobowości prawnej i działającą w formie jednostki budżetowej. Utworzony został na podstawie Uchwały Nr VIII/45/90 Gminnej Rady Narodowej w Mrągowie z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie i Zarządzenia Nr 3/90 Naczelnika Gminy Mrągowo z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Ośrodek działa na podstawie statutu.

Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor – Elżbieta Mierczak

Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren Gminy Mrągowo.

Ośrodek realizuje zadania Gminy Mrągowo w  zakresie:

 1. pomocy społecznej,
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 3. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 4. przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 5. przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 2 1 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 6. prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w zakresie objętym ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 7. prowadzenie działań związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
 8. przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ,
 9. prowadzenia postepowań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 10. przyznawania i wypłacania dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
 11. realizacji ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ,
 12. przyznawania i wypłacania świadczenia „Dobry Start” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego Programu „Dobry Start”